Liqui Moly DYZELINIŲ SISTEMŲ VALIKLIS 400ml

Code: 5168

Tai specialus tirpiklis su aukščiausios rūšies priedais, skirtas išvalyti tipiškus nešvarumus ir nuosėdas dyzelinio kuro sistemoje. Valiklis ištirpdo ir pašalina įvairias riebias nuosėdas ir nešvarumus, tokius kaip alyvos, dervos, lipnių medžiagų likučiai ir t.t.; užtikrina visų judančių dalių funkcionalumą, sumažina kuro sąnaudas, padidina dyzelinių variklių patikimumą.

 16.49

Turime

Aprašymas

Naudojamas tik dyzeliniams varikliams. Rekomenduojama naudoti profilaktiškai prieš techninę automobilio apžiūrą. Tinka automobiliams su EGR (išmetamųjų dujų recirkuliacijos) vožtuvu ir DPF (dyzelino kietųjų dalelių filtru).
DĖMESIO! Ypač degi!
Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Kenksminga įkvėpus. Kenksminga susilietus su oda. Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. Turinį/talpyklą išmesti į tam pritaikytą atliekų šalinimo įrenginį. Neužtikrinus pakankamo vėdinimo gali susidaryti sprogių mišinių.
Sudėtyje yra: benzilo alkoholio, ksileno (izomerų mišinio), acetono.
Naudojant gali susidaryti sprogių oro/garų mišinių. Sudėtyje yra 30% ir daugiau aromatinių angliavandenilių.

Talpa 400ml

Papildoma informacija

Gamintojas

Produktas

, ,

Produkto paskirtis

, , ,

Talpa